பழங்கள்

ஆங்கிலம்

தமிழ்மொழி

   

Apple

குமளி

Orange

நரந்தம்

Pineapple

 

Avocado

 

Kiwi

பசலி

Watermelon

குமட்டிப்பழம்

Durian

முள்நாரிப்பழம்

Strawberry

 

Lychee

விளச்சி

Bell fruits

பஞ்சலி

Star fruits

விளிம்பி

Grapes

முந்திரி

Guava

கொய்யா

Melon

வெள்ளரிப்பழம்

Pear

 

Strawberry

 

Corn

 

Hog plum

 

Mangosteen

 

Rambutan

 

Papaya

 

Duku

 

Pomegranate

மாதுளம்

Pulasan

 

Breadfruit

ஈரப்பலா

Longan

 

Horse Mango

 

Pomelo

 

Sweet Sop

 

Kundang

 

Soursop

சீத்தாப்பழம்

Passion fruit

 

Cashew

 
   
   
   
   

ஆசிரியர் : திரு. இர. திருச்செல்வம் ( தமிழியல் ஆய்வுக் களம்)   

Free Web Hosting