காய்கறிகள்

ஆங்கிலம்

தமிழ்மொழி

   

Carrots

செம்முள்ளங்கி

Cabbage

முட்டைக் கோசு

Celery

பட்டளை

Brinjal

கத்தரிக்காய்

Green Pepper

குடை மிளகாய்

Mushroom

காளான்

Pumkins

பரங்கிக்காய்

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

ஆசிரியர் : திரு. இர. திருச்செல்வம் ( தமிழியல் ஆய்வுக் களம்)   

Free Web Hosting