கருத்தோவியம்
     காட்சியும் குறளாட்சியும் 1
     காட்சியும் குறளாட்சியும் 2
     காட்சியும் குறளாட்சியும் 3
     காட்சியும் குறளாட்சியும் 4