கவிதை
     உறுதியும் நன்றியும்   -   பாவலலேறு பெருஞ்சித்திரனார்
    

      பாரினில் மேன்மை உண்டோ   -    பாவலர் அ.பு.திருமாலனார்

 

   தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து    -  பாவலலேறு பெருஞ்சித்திரனார்
     வரிப்புலியே, தமிழ் காக்க எழுந்திரு!  -  பாவேந்தர் பாரதிதாசனார்
     எழுச்சி  -  பாவேந்தர் பாரதிதாசனார்
     குண்டு போடு  -  பாவேந்தர் பாரதிதாசனார்
 
 
 
Free Web Hosting