ஆட்சிக் குழுவினர்

 

தலைவர்                  :

துணைத்தலைவர்           :

அகவினைச்செயலர்         :

துணைச்செயலர்            :

புறவினைச்செயலர்         :

துணைச்செயலர்            :

பொருளர்                  :

திரு. இர. திருச்செல்வம்

திரு. க. முருகையன்:

திரு. மு.தமிழரசு

திரு.சுப. நற்குணன்

திரு. ச. குணழகன்

திரு. செ. முத்தரசன்

திரு. ம. தமிழ்ச்செல்வன்

 

                செயற்குழுவினர்

 

1. திரு. கோ. அமிர்தலிங்கம்

2. திரு. க. குலசிங்கம்

3. திருவாட்டி ம. இராணி

4. திருவாட்டி தேவி

5. திருவாட்டி இரா. மகாலக்குமி

6. திருவாட்டி கோ. பாரதி

7. திரு. இராம. பாலமுரளி

8. திருவாட்டி புவனேசுவரி

   
            கணக்காய்வாளார்  

1. திரு. பெரு. சோமசுந்தரம்

2. திருவாட்டி புவனேசுவரி

 

 
Free Web Hosting