தமிழர் விளையாட்டு
     பந்து, சிறு தேர், நீர் விளையாடல், மல் ( மற்போர்)    
    

     ஊசல் எனும் ஊசலாட்டாம், ஓரையாடல், ஏறுகோள், குதிரை ஏற்றமும், யானை ஏற்றமும்

 

   கழங்காடுதல்,  வட்டாடல்,  வில்விளையாட்டு, கலைக்கூத்து

     கிலி கிலியாடல், கோழிப்போர், சடுகுடு, தாயம், பல்லாங்குழி, கிட்டிப்புள்
     சிலம்பம் 
 
 
 
 
Free Web Hosting